L.S. Konzult s.r.o.

+420 725 830 725

PROJEKTY@KONZULT.COM

Požární bezpečnost staveb

V oblasti a problematice požární bezpečnosti staveb máme již dlouholeté zkušenosti, které se střádají od samého počátku založení společnosti.

Naše společnost byla založena v roce 2001, ale jednatel společnosti ing.Jiří Kotěšovec se zabývá požární ochranou a požární bezpečností staveb již od roku 1996. Pro nabízenou služby máme ty nejvyšší odborné předpoklady. Kromě již dlouhodobé praxe je to vysokoškolské vzdělání, autorizace udělená ČKAIT pro obor pozemní stavby a požární bezpečnost staveb a v neposlední řadě Osvědčení od Ministerstva vnitra (Osoba odborně způsobilá pro požární ochranu).
 V současné době disponujeme bohatými referencemi úspěšně realizovaných projektů. Naše požárně bezpečnostní řešení najdete například již v několika retail parcích v České republice, nebo u dnes již velmi aktuálních instalací fotovoltaických elektráren pro rozsáhlejší objekty většinou výrobního charakteru.

Nabízíme vypracování požárně bezpečnostního řešení (PBŘ) v oboru pozemních staveb pro všechny stupně projektové dokumentace.

 Požárně bezpečnostní řešení stavby v případě potřeby klientů  projednáme a předložíme ke schválení příslušnému odboru prevence Hasičského záchranného sboru (HZS), který vykonává státní požární dozor.  

PBŘ je vždy vypracované autorizovanou osobou v příslušném oboru podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („autorizační zákon“). 

PBŘ projektujeme v souladu s ČSN řady 73 08… a ČSN EN (Eurokódů).

Požárně bezpečnostní řešení jako nedílná součást projektové dokumentace

 PBŘ je nedílnou součástí projektové dokumentace, jejíž rozsah  specifikuje  vyhláška č.499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. 

Kromě uvedené vyhlášky o dokumentaci staveb určuje obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení rovněž §41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění pozdějších předpisů. 

Obě vyhlášky stanovují rozsah v souladu a naše PBŘ zejména u dokumentace pro vydání stavebního povolení, či společného povolení je vždy vypracované v kontextu s uvedenými legislativními předpisy.

 

 Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení podle vyhlášky 246/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů :

§ 41
Požárně bezpečnostní řešení

(1)  Při zpracování požárně bezpečnostního řešení se vychází z požadavků zvláštních právních předpisů,) normativních požadavků a z podmínek vydaného územního rozhodnutí. Příslušné podklady z hlediska požární bezpečnosti obsahují

a)  návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. Přitom se vychází z výšky stavby, stavebních konstrukcí, umístění stavby z hlediska předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, údajů o navržené technologii a používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látkách,

b)  řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky,

c)  předpokládaný rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,

d)  zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, popřípadě vyjádření potřeby zřízení jednotky požární ochrany podniku nebo požární hlídky,

e)  grafické vyznačení umístění stavby s vymezením předpokládaných odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností, příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, připojení k sítím technického vybavení apod.

(2)  Požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument, který je nedílnou součástí dokumentace nebo projektové dokumentace podle zvláštního předpisu, obsahuje

a)  seznam použitých podkladů pro zpracování,

b)  stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu užití, popřípadě popisu a zhod­nocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě,

c)  rozdělení stavby do požárních úseků,

d)  stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a po­souzení velikosti požárních úseků,

e)  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a po­žárních uzávěrů z hlediska jejich požární odolnosti,

f)  zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.),

g)  zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení,

h)  stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům,

i)  určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku,

j)  vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku,

k)  stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky,

l)  zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti,

m) stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot,

n)  posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby (dále jen „návrh“); návrh vždy obsahuje

1. způsob a důvod vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, určení jejich druhů, popřípadě vzájemných vazeb,
2. vymezení chráněných prostor,
3. určení technických a funkčních požadavků na provedení vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení, včetně náhradních zdrojů pro zajištění jejich provozuschopnosti,
4. stanovení druhů a způsobu rozmístění jednotlivých komponentů, umístění řídicích, ovládacích, informačních, signalizačních a jisticích prvků, trasa, způsob ochrany elektrických, sdělovacích a dalších vedení, zajištění náhradních zdrojů apod.,
5. výpočtovou část,
6. stanovení požadavků na obsah prováděcí dokumentace,

o)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpeč­nostních značek a tabulek,9) včetně vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

 

(3)  Vyžaduje-li to rozsah stavby nebo v případě po­žadavku orgánu státního požárního dozoru tvoří nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení výkresy požární bezpečnosti zpracované podle normativních požadavků. Výkresy požární bezpečnosti stavby obsahují
a)  grafické označení požárních úseků včetně uvedení stupně požární bezpečnosti,

b)  požární odolnost stavebních konstrukcí a požár­ních uzávěrů,

c)  vyznačení únikových cest, směrů úniku a východů do volného prostoru, celkový počet unikajících osob a počty osob unikajících jednotlivými směry,

d)  schéma vybavení požárně bezpečnostními zařízeními,

e)  zdroje požární vody (vnější a vnitřní odběrní místa),

f)  umístění hlavních uzávěrů vody, plynu, popřípadě dalších rozvodů, umístění hlavních vypínačů elektrické energie,

g)  způsob rozmístění a druhy hasicích přístrojů, bezpečnostních značek a tabulek,9)

h)  vyznačení požárně nebezpečného prostoru stavby a sousedních objektů, přístupových komunikací, nástupních ploch pro požární techniku a zása­hových cest.

Naše požárně bezpečnostní řešení naleznete i u známých prodejců

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image